• Предметни наставници:
  • Циљ: Стицање теоријских и практичних знања везаних за утврђивање и контролу степена тренираности младих и старих, као и утврђивање нивоа функционалних и моторичких способности и психолошких карактеристика.
  • Исход: Након завршене наставе студенти ће моћи да користе теоријска и практична знања у примени тестова за процену моторичких и функционалних способности, психолошких карактеристика, као и тестова за дијагностификовање стања тренираности особа различитог узраста.