Факултет

Центар за унапређење квалитета је организациона јединица Факултета без својства правног лица, која у оквиру своје активности дефинише стратегију и политику праћења, обезбеђења, унапређења и развоја квалитета и обавља административне и организационе послове везане за самовредновање и подизање квалитета студијских програма, наставе и услова рада Факултета.

У оквиру Центра за унапређење квалитета раде органи Центра и то:

 • Управник,
 • Колегијум Центра,
 • Комисија за студијске програме и наставни процес,
 • Kомисија за научно-истраживачки рад и међународну сарадњу,
 • Комисија за самовредновање и
 • Комисија за спровођење студентског вредновања квалитета студија.Центар Факултета своју делатност обавља кроз:

 • развијање поступака вредновања и самовредновања и истраживања квалитета образовања, научног и стручног рада,
 • подстицање, усаглашавање и организовање унапређења квалитета у свим областима рада Факултета,
 • планирање и припремање активности везаних за праћење и контролу квалитета према годишњем плану,
 • спровођење поступка самовредновања,
 • истраживање узрока неефикасног и предугог студирања,
 • извршавање надзора над студентским вредновањем квалитета студија,
 • подстицање стручног усавршавања наставног и ненаставног особља,
 • подстицање међународне сарадње и научне компетитивности,
 • дефинисање стандарда, критеријума и индикатора квалитета,
 • прикупљање информација о квалитету од свих корисника услуга.