На Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу може се стећи сертификат за спортско занимање и звање Спортско-рекреативни водитељ.

На програме сталног стручног оспособљавања и усавршавања за наведени сертификат могу бити уписана лица која имају статус полазника, са претходно стеченим најмање средњим образовањем (у трогодишњем или четворогодишњем трајању), која задовоље проверу способности за изабрану активност, и која приложе лекарско уверење о општој здравственој способности.

Погледајте више информација у документу