Факултет

Факултет је потпуно опредељен да унапређује квалитет свих активности и процеса који се одвијају на Факултету у складу са законским и одредбама стандарда за акредитацију у високом образовању, као и дефинисаном политиком квалитета.

Мисија факултета обједињава образовање, научноистраживачки рад и учешће у развоју друштвене заједнице кроз јавно деловање.


Своју мисију Факултет остварује кроз:

 • очување и унапређење академских стандарда и вредности,
 • преношење научних и стручних знања и вештина,
 • унапређење квалитета високог образовања, науке и стваралаштва,
 • обезбеђивање научно-стручног подмлатка,
 • промовисање мобилности студената, наставника и сарадника,
 • развој припреме студената за целоживотно учење,
 • стварање услова за интердисциплинарне и мултидисциплинарне студијске програме у складу са потребама тржишта рада,
 • стварање услова за увођење програма учења на даљину на студијским програмима,
 • унапређење квалитета наставног и ненаставног особља,
 • пружање могућности појединцима да под једнаким условима стекну високо образовање и да се образују током читавог живота,
 • подизање нивоа квалитета свих активности на Факултету и свеукупних резултата.Мисија Факултета подразумева и осигурање једне од водећих позиција у у образовању и усавршавању академског и стручног кадра за спорт, физичко васпитање и рекреацију, за професије које ће својим радом допринети:

 • унапређењу примене физичких активности код деце и одраслих,
 • коришћењу физичких активности у функцији раста и развоја,
 • примени тренажних оптерећења у спорту,
 • превенцији здравља,
 • коришћењу информација о спорту, физичком васпитању, рекреацији и здрављу,
 • научној делатности у области спорта, физичког васпитања и рекреације.


Мисија система управљања квалитетом подразумева обезбеђивање високих стандарда квалитета образовног, научно-истраживачког и стручног рада, и њиховог непрестаног развоја и унапређивања.


Визија Факултета огледа се у перспективним, атрактивним, савременим и проверљивим студијским програмима који у основи имају применуфизичких активности у спорту, физичком васпитању и рекреацији. Перманентно унапређење свих облика рада и развијања културе квалитета омогућава да Факултет постане упоредив са другим факултетима.


У остварењу мисије и визије Факултет ће радити на унапређењу теорије и праксе примене физичких активности, при чемуће настојати да континуирано сарађује са сродним високошколским установама у Републици Србији, другим институцијама Универзитета у Нишу, као и са сродним иностраним универзитетима и факултетима.