Назив студијског програма:
            ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ, СПОРТ

Врста студијског програма / ниво студија:
Основне струковне студије / први ниво студија

Академски назив:
Струковни тренер у спорту

Трајање студијског програма / број бодова:
Три године (шест семестра) /180 ЕСПБ

Студијски програми:
У циљу сталног унапређивања наставног процеса, Факултет спорта и физичког васпитања периодично врши измене у студијским програмима. Студенти студирају по студијском програму који је у моменту њиховог уписа у прву годину био важећи. У менију са десне стране можете пронаћи студијске програме који су важили почевши од школске 2009/2010 па до школске 2019/2020 године.

СТАНДАРД 2. Сврха студијског програма:
Сврха студијског програма Основних струковних студија, спорт, за стицање стручног назива струковни тренер у спорту је да образује и оспособи студенте за самосталан стручни рад на организацији и реализацији тренажних процеса и такмичења у области спорта, да се студенти кроз квалитетно и ефикасно овладавање знањима и практичним искуствима могу укључити у професионални и стручни рад у спорту. Наставом се обезбеђује усвајање општих знања из различитих антрополошких наука и дисциплина; из специјалних и специфичних знања из теорије, методике, технике, тактике, физичке припреме и стручног рада у изабраном спорту; из знања о спортском тренингу уопште; из специјалних знања карактеристичних за спорт уопште, а посебно за изабрани спорт. На основу усвојених теоријских и практичних знања, будући тренер је оспособљен за примену стручних и научних знања и вештина у тренажном процесу у оквиру свих узрасних категорија и свих нивоа спортске квалификације. Студијски програм Основних струковних студија, спорт развија конкретне компетенције које доприносе развоју спорта па су стога друштвено оправдане и корисне што је у складу са основним задатком Факултета (да савременим студијским програмима образује високостручне кадрове у области физичког васпитања, спорта и рекреације), као и са другим основним и посебним задацима и циљевима Факултета.


СТАНДАРД 3. циљеви студијског програма
Циљеви студијског програма Основне струковне студије, спорт укључују постизање стручних компетенција у области спорта и методе за стицања тих компетенција. Циљеви укључују стицање практичних вештина, које су неопходне за будући стручни и професионални рад.

Циљеви су формулисани на следећи начин:

 • Образовати студенте да кроз квалитетно и ефикасно овладавање знањима и кроз практична искуства и примену практичних вештина, могу да се укључе у професионални рад у изабраном спорту.
 • Оспособити студенте за ефикасно професионално ангажовање у спортским клубовима, ради реализације тренажног процеса и такмичења.

Упознати студенте са:

 • моделима истраживања проблема у спорту,
 • неопходним стручним информацијама о знањима, умењима и вештинама везаним за обучавање и тренинг,
 • инструкцијама које се дају у процесу тренирања и такмичења,
 • информацијама из других области знања које су неопходне за тренирање и такмичење спортиста,
 • комуникацијским моделима за сарадњу са спортистима, тренерима, медијима и друштвеном заједницом.

СТАНДАРД 4. компетенције дипломираних студената
Савладавањем студијског програма Основних струковних студија, спорт, студенти стичу опште способности:

 • анализе и синтезе чињеница,
 • примене теоријских и практичних знања,
 • развој комуникативних квалитета у области струке као и и професионалне етике,
 • развој терминолошке стручне оспособљености.

Студенти који савладају студијски програм Основних струковних студија, спорт, стичу предметно-специфичне способности:

 • познавања и разумевања организације спорта и његових специфичности,
 • повезивања основних знања из различитих области знања и могућност њихове примене у области спорта,
 • праћења и примене новина у области изабраног спорта,
 • развој конкретних вештина неопходних у стручном раду у спорту,
 • коришћења информационо-комуникационих технологија за овладавање знањима о спорту.

Завршетком студијског програма основних струковних студија, спорт, студенти стичу компетенције струковног тренера изабраног спорта за:

 • примену знања и практичних искустава у професионалном раду,
 • примену знања и вештина у реализацији тренажног процеса у спорту уопште и конкретном спорту,
 • примену метода тренирања у спорту уопште и конкретном спорту,
 • организацију и стручни рад у процесу тренирања и такмичења,
 • примену научних информација из других антрополошких наука,
 • примену комуникацијских модела и технологија у раду са спортистима, тренерима, медијима и широм друштвеном заједницом.


Услови за упис на студијски програм
На студијски програм може се уписати лице које је завршило четворогодишњу средњу школу свих смерова и струка, које је здраво и телесно способно за несметано похађање практичне наставе и полагање практичних делова испита и које положи пријемни испит. Лекарска комисија, након извршеног прегледа кандидата, даје оцену здравственог и телесног статуса кандидата. Студијски програм не могу уписати кандидати који у сведочанствима немају оцену из физичког васпитања. Начин и поступак спровођења пријемног испита утврђен је општим актом Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу.