Успостављање Студентског парламента је једна од основних претпоставки за активно учешће студената у раду високошколских установа и јединица и њихово третирање као равноправног партнера са осталим субјектима у процесу студирања.

Партиципација студената је једна од полазних основа Болоњског процеса и успешног реформисања система високог образовања.

Студентски парламент има за циљ остварење права и заштиту интереса студената тако што бира и разрешава представнике студената у органима факултета и другим органима где су заступљени, у телима факултета и универзитета имају право гласа по свим питањима која се тичу студената, квалитета наставе и спровођења реформе наставног процеса. Због тога је важно ативно учешће студената као представника у изабраним телима.

Као орган који делује на матичном факултету своју улогу Студетски парламент је прихватио врло одговорнo. Има конструктивну и отворену сарадњу са органима управе Факултета и досадашња искуства и позитивна решења показују оправданост постојања и деловања Студентског парламента.

Масовније укључивање студената у активности Студентског парламента сигурно би допринело унапређењу рада, афирмисању нових идеја на реалним основама и побољшању свеукупног образовног процеса.

Права и заштита интереса студената

Студентски парламент факултета је орган преко кога студенти остварују своја права и заштиту својих интереса.
Избор чланова Студентског парламента Факултета врши се сваке године у априлу, најкасније до 20. априла, тајним и непосредним гласањем.
Право да бирају и да буду бирани у Студентски парламент имају сви студенти Факултета, уписани на студије у школској години у којој се врши избор.
Мандат чланова Студентског парламента траје једну годину. Одлуку о броју чланова Студентског парламента доноси декан Факултета, на основу података о броју уписаних студената.
Начин и поступак предлагања и избора кандидата уређује се Статутом Студентског парламента Факултета.Бирачки списак уређује Служба за наставу и студентска питања и доставља га Студентском парламенту и декану Факултета.
Члану Студентског парламента коме је престао статус студента, престаје мандат даном престанка статуса, а допунски избори се спроводе у року од 15 дана.

 

Надлежност Студентског парламента

Студентски парламент Факултета:

Бира и разрешава председника и подпредседника Студентског парламента;
Доноси Статут Студентског парламента;
Студентски парламент предлаже студента продекана;
Оснива радна тела која се баве појединим пословима из надлежности Студентског парламента;
Бира и разрешава представнике студената у органима и телима Факултета;
Доноси годишњи план и програм активности Студентског парламента;
Разматра питања у вези са обезбеђењем и оценом квалитета наставе, анализом ефикасности студирања, унапређењем мобилности студената, подстицањем научно-истраживачког рада студената, заштитом права студената и унапређењем студентског стандарда;
Организује и спроводи програме ваннаставних активности студената;
Учествује у поступку самовредновања Факултета, у складу са општим актом који доноси Наставно-научно веће;
Бира и разрешава представнике студената у органима и телима других установа и удружења у којима су застуљени представници студената Факултета, у складу са општим актом установе, удружења, односно Универзитета и Факултета;
Усваја годишњи извештај о раду студента продекана;
Усваја финансијски план и извештај о финансијском пословању Студентског парламента Факултета;
Усваја годишњи извештај о раду који подноси председник Студентског парламента;
Обавља и друге послове, у складу са Законом, овим Статутом и општим актима Факултета.

 

Председник студентског парламента је Катарина Стојадиновић

Потпредседник је Павле Славковић

Секретар је Кристина Стојадиновић

СТУДЕНТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

AIESEC