На Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу може се стећи сертификат за спортско занимање и звање Спортски инструктор.

На програме стручног оспособљавања и усавршавања за Спортског инструктора, могу бити уписана лица која имају статус полазника, са претходно стеченим најмање средњим образовањем (у трогодишњем или четворогодишњем трајању), која задовоље проверу знања и способности за изабрану активност, и приложе лекарско уверење о општој здравственој способности.

Погледајте више информација у документу