• Предметни наставници:
  • Циљ: Стицање теоријских и практичних знања о методици одређивања, праћења и контроле степена тренираности спортиста.
  • Исход: Студенти ће бити оспособљени да примене стечено теоријско и практично знање из методике дијагностицирања и контроле тренажног процеса. Да теоријским и практичним знањима буду оспособљени за успешно коришћење тестова за процену функционалних и моторичких способности спортиста. Да упознају психодијагностику и примену психолошких тестова у спорту.