• Предметни наставници:
  • Циљ: Стицање и усвајање теоретских и практичних знања из тениса, са посебним освртом на елементе технике и тренинга.
  • Исход: Савладавањем програмског садржаја, студенти су стекли основна теоретска и практична знања која ће примењивати у пракси.