• Предметни наставници:
  • Циљ: Упознавање студената са теоријским, практичним и стручним сазнањима из области сложеног моторичког понашања човека, посебно у сфери учења нових моторичких вештина. Стицање знања о учењу моторичких вештина, формирању одређених навика, стереотипа и аутоматизама и примени тих знања у свакодневном животу и спортским активностима.
  • Исход: Оспособљеност студената за практичну и методички правилну примену стечених знања, како у настави физичког васпитања и спортском тренингу, тако и у научно-истраживачком раду.