• Предметни наставници:
  • Циљ: Стицање основних знања о аналитици у спорту, мапирање могућег простора њене употребе, као и анализа актуелне спортске праксе. Оспособљавањeе студената тако да могу на оперативно- практичном нивоу употребљавати процедуре, поступке и методе чијом применом ће се добијена аналитичка информација о актуелном стању неког чиниоца у систему спорта квантификовати. Такође, представљање основе скаутинга и представити практичне примере употребе скаутинга у спорту.
  • Исход: Студент треба да стекне основна теоријска знања и савлада примењене вештине са аспекта аналитике и скаутинга у спорту. Студент треба да буде способан да може самостално применити аналитичке и скаутинг поступке у односу на различите критериуме. Студент треба да процени ниво спортског потенцијала и спортске ефикасности спортиста и екипа, и да формира извештај стања анализиране појаве.