• Предметни наставници:
  • Циљ: Оспособљавање студената за стручно-педагошки рад у фитнес клубовима и центрима, спортским клубовима и здравственим установама, кроз планирање, програмирање, управљање, праћење и вредновање физичких активности, као и проналажењу и коришћењу стручних и педагошких информација које ће користити у практичном раду.
  • Исход: Студенти ће праксом, и теоријском припремом у оквиру исте, бити оспособљени за реализацију садржаја планираних физичких активности у свакодневној пракси у фитнес клубовима и центрима , спортским клубовима, школама и здравственим установама. Моћи ће да самостално конципирају и програмирају програме вежбања, успешно реализују и спроводе програме, прате ефекте вежбања, комуницирају са учесницима, примењују педагошке принципе и методе у раду са различитим узрасним категоријама и групама.