• Циљ: Упознавање студената са теоријским, практичним и стручним информацијама које ће савременим методичким поступцима користити у педагошком раду са децом и ученицима.
  • Исход: Теоријском и практичном наставом студенти су оспособљени за реализацију наставних садржаја у физичком васпитању.