Назив студијског програма:
           ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, СПОРТСКЕ НАУКЕ

Врста студијског програма / ниво студија:
          Докторске академске студије / трећи ниво студија

Академски назив:
          Доктор наука - физичко васпитање и спорт

Трајање студијског програма / број бодова:
         Три године (шест семестра) / 180 ЕСПБ

Студијски програми:
У циљу сталног унапређивања наставног процеса, Факултет спорта и физичког васпитања периодично врши измене у студијским програмима. Студенти студирају по студијском програму који је у моменту њиховог уписа у прву годину био важећи. У менију са десне стране могу се видети студијски програми који су важили почевши од школске 2009/2010 па до школске 2019/2020 године.

СТАНДАРД 2. Сврха студијског програма:
Сврха студијског програма докторских академских студија, спортске науке се дефинише у оквиру следећих тачака:

 • стварање система школовања који је јавно доступан и препознатљив у оквиру српског и европског академског простора, као и могућност интернационализације кроз сарадњу различитих институција које се баве школовањем овог вида кадрова,
 • стварање друштвено признатог начина школовања академског профила, који обједињује образовну и истраживачку делатност по одговарајућим начелима,
 • стварање високообразовног кадра, који ће моћи да сопственим научним истраживањима покрене активност на основу које би се формирали научни тимови, који би могли самостално да обезбеде материјална средства за даље унапређење научно-истраживачког рада и библиотечког фонда,
 • развој науке у области физичког васпитања и спорта укључујући различите дисциплине спорта и рекреације.

Кадрови који се образују на овим студијама оспособљени су да самостално воде релевантна и оригинална научна истраживања у области физичког васпитања, спорта и рекреације, да могу критички да процењују истраживања других аутора и да их користе као чињенични материјал у сопственим истраживањима. На овај начин студијски програм развија компетенције које доприносе развоју физичког васпитања и спорта па су стога друштвено оправдане и корисне, што је у складу са основним задатком Факултета (да савременим студијским програмима образује високостручне кадрове у области физичког васпитања, спорта и рекреације), као и са другим основним и посебним задацима и циљевима Факултета.

СТАНДАРД 3. циљеви студијског програма
Циљеви студијског програма докторских студија, спортске науке дефинисани су на следећи начин:

 • развијање знања и разумевања људског кретања у спорту, физичком васпитању и рекреацији,
 • осамостаљивање за спровођење комплексних истраживачких пројеката, који ће дати допринос развоју спортских наука и усавршавању технологије истраживачког рада,
 • оспособљавање за критички приступ у анализи, вредновању и праћењу научне литературе, као и у тумачењу добијених резултата научних истраживања у склопу сопственог истраживачког рада,
 • оспособљавање за научни рад у области физичког васпитања и спорта у складу са стручним и етичким стандардима,
 • оспособљавање за креирање нових идеја у научним истраживањима, изграђивање професионалног понашања и тимски рад, који је неопходан у реализацији истраживачке активности.

Поменути циљеви се остварују кроз организовану активну наставу, коју чини теоријска настава и студијски истраживачки рад. Активности студената у оквиру студијског истраживачког рада изражавају се кроз рад на самим предметима, кроз сопствену научну активност и кроз израду и одбрану докторске дисертације. Ангажовање студената у оквиру студијског истраживачког рада на предмету обухвата: припрему семинарских радова, припрему дискусије о претраживаној литератури, успостављање и усвајање методологије истраживања, припрему испита и презентацију резултата истраживања.


СТАНДАРД 4. компетенције дипломираних студената
У оквиру општих способности, студент се оспособљава:

 • да самостално решава практичне и теоријске проблеме у области физичко васпитање и спорт, организује и реализује научна истраживања у складу са потребама решавања конкретних истраживачких проблема,
 • да се може укључити у домаће и иностране научне пројекте,
 • да разуме и користи најсавременија знања, поступке и технологију у области физичко васпитање и спорт, као и сродним научним областима,
 • да критички мисли и поштује принципе етичког кодекса добре научне праксе,
 • да комуницира на професионалном нивоу, самостално саопштава и презентује резултате свог научно-истраживачког рада, као и да их објављује у међународним и националним научним часописима.


У оквиру предметно-специфичних компетенција студент се оспособљава за:

 • познавање и разумевање физичког васпитања и спорта као посебне и специфичне научне области, која обједињава спорт, физичко васпитање и рекреацију,
 • решавање научних проблема уз коришћење одговарајућих метода и поступака научних истраживања примерених спортским наукама,
 • повезивање стечених сазнања о физичком васпитању, спорту и рекреацији и њихову примену и комплексно сагледавање кроз самосталан истраживачки рад,
 • праћење савремених достигнућа у струци и науци и примену тих достигнућа у решавању конкретних проблема,
 • активно учешће у реализацији научних пројеката,
 • јавну одбрану и презентацију сопствених научних резултата, мишљења и идеја,
 • самостално креирање научних истраживања ради решавања конкретних дефинисаних проблема,
 • употребу информационо-комуникационих технологија у процесу овладавања знањима из научно-образовне области физичко васпитање и спорт.

Завршетком студијског програма Докторских академских студија, спортске науке, кандидат стиче компетенције Доктора наука – физичко васпитање и спорт за:

 • коришћење одговарајућих научних метода и поступака,
 • повезивање сазнања о спорту, физичком васпитању и рекреацији,
 • праћење и примену савремених достигнућа у струци и науци,
 • активно учешће у реализацији научних пројеката,
 • јавну одбрану и презентацију сопствених резултата, мишљења и идеја,
 • самостално креирање научних истраживања.

Услови за упис на студијски програм
На Докторске академске студије, спортске науке на Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу, могу се уписати лица за завршеним Мастер академским студијама, која су остварила 300 ЕСПБ бодова и која имају просечну оцену у току студија најмање 8 (осам). Сви кандидати полажу пријемни испит. Ближи услови прецизирани су општим актима Факултета.