На Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу може се стећи сертификат за спортско занимање и звање Оперативни спортски менаџер.

Након издавања уверења о стручној оспособљености оперативни спортски менаџери оспособљени су за самостално: организовање система такмичења и учествовање у реализацији истих; планирање и управљање спортским програмима и пројектима; организовање спортских припрема, спортских такмичења и спортских манифестација; планирање коришћења објеката и контрола њиховог извршења; припрема састанака стручних органа и органа управљања; надзор над интерном документацијом; интерно информисање чланова о раду организација у области спорта и информисање трећих заинтересованих лица; маркентиншке активности; пропагандне активности; сарадња унутар и између организација у области спорта у земљи и иностранству, вођење пословања; склапање уговора; спровођење одлука управних и стручних органа организација у области спорта; организација издавања дозвола за сезону (лиценцирање); руковођење активностима на обезбеђењу безбедности на спортским приредбама и у спортским објектима; посредовање приликом преласка спортисте, односно спортског стручњака из једне у другу спортску организацију и приликом закључивања уговора између спортисте, односно спортског стручњака и спортске организације; посредовање у вези оргазизације спортских приредби.

На програме стручног оспособљавања за Оперативног спортског менаџера могу бити уписана лица која имају статус полазника, са претходно стеченим најмање средњим образовањем и приложе лекарско уверење о општој здравственој способности.

Погледајте више информација у документу