Врста студијског програма: Струковне специјалистичке

Услови за упис на студијски програм

На студијски програм Специјалистичких струковних студија, спорт, може се уписати лице које је завршило основне струковне студије u области спорта и стекло 180 ЕСПБ бодова.

Трајање и обим студија

Образовање за стицање стручног назива Специјалиста тренер траје два семестра са укупним обимом од 60 ЕСПБ бодова.

Начин извођења студија

Студије се изводе у школској години која по правилу почиње 1. октобра и траје 12 календарских месеци. Школска година, по правилу има 42 радне недеље, од чега 30 наставних недеља и 12 недеља за консултације, припрему испита и испите. Школску годину чине два семестра, од којих сваки траје по 15 наставних недеља и за сваки семестар по 6 недеља за консултације, припрему испита и испите.

Диплома- стручни назив: Специјалиста тренер

Циљеви студијског програма

 • Образовати студенте да кроз квалитетно и ефикасно овладавање продубљеним знањима, искуствима и вештинама, могу одговорно да решавају сложене проблеме у професионалном раду у изабраном спорту.
 • Оспособити студенте за ефикасно професионално ангажовање у спортским клубовима, ради реализације тренажног процеса са спортистима различитих категорија и узраста.

Исход процеса учења

Компетенције специјалисте тренера добијају студенти:

 • који су показали продубљено знање, разумевање и стручне вештине у области изабраног спорта, а које се заснивају на знању и вештинама стеченим на основним струковним студијама, спорт;
 • који су у стању да примене продубљено знање, разумевање и вештине за успешно решавање сложених проблема у изабраном спорту који се специјализира;
 • који су стекли знања и вештине потребне за тимски рад;
 • који имају способност да интегришу стечена знања и вештине, да расуђују и дају, на основу доступних информација, могуће закључке;
 • који су у стању да ефикасно прате и усвајају новине у области спорта.

Успех студента изражава се оценама и то:

 • оцена 10 (изузетан) за остварених 91-100 поена, (А+),
 • оцена 9 (одличан) за остварених 81-90 поена, (А),
 • оцена 8 (добар) за остварених 71-80 поена, (Б),
 • оцена 7 (добар) за остварених 61-70 поена, (Ц),
 • оцена 6 (довољан) за остварених 51-60 поена, (Д),
 • оцена 5 (није положио) за остварених 50 и мање поена (Ф).