Назив студијског програма:
           МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ, ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ И ЗДРАВЉЕ

Врста студијског програма / ниво студија:
           Мастер академске студије / други ниво студија

Академски назив:
          Мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије

Трајање студијског програма / број бодова:
         Једна година (два семестра) / 70 ЕСПБ

Студијски програми:
У циљу сталног унапређивања наставног процеса, Факултет спорта и физичког васпитања периодично врши измене у студијским програмима. Студенти студирају по студијском програму који је у моменту њиховог уписа у прву годину био важећи. У менију са десне стране могу се видети студијски програми који су важили почевши од школске 2009/2010 па до школске 2019/2020 године.


СТАНДАРД 2. Сврха студијског програма:
Сврха студијског програма Мастер академских студија, физичко васпитање, физичка активност и здравље је да систематском и планском наставом обезбеди квалитетна, савремена, специјална научна, стручна и апликативна знања и вештине из области физичког васпитања, физичке активности и здравља.

Ова знања су мастер професорима неопходна за компетентно професионално ангажовање:

 • у планирању и реализовању наставе физичког васпитања у школским установама;
 • у планирању и реализовању планова вежбања и тренирања ради здравља;
 • у планирању и реализовању физичких активности у организацијама које користе физичке активности за остваривање својих делатности;
 • у реализацији рада са лицима којима је потребно адаптивно вежбање.

Сврха студијског програма је:

 • да мастер професори физичког васпитања и кинезитерапије буду образовани и компетентни за самостално обављање послова у области физичког васпитања, рекреације, корективног вежбања и здравља;
 • да самостално или под менторством учествују у реализацији пројеката научних и стручних истраживања у научно-образовној области, као и у другим пројектима у којима су предмет истраживања физичке активности и здравље;
 • да буду оспособљени за рад на свом индивидуалном усавршавању, што обухвата и могућност индивидуалног образовања уписивањем на докторске студије и стицање академског звања доктора наука физичког васпитања и спорта.

На овај начин студијски програм развија компетенције које доприносе развоју физичког васпитања и здравља па су стога друштвено оправдане и корисне што је у складу са основним задатком Факултета (да савременим студијским програмима образује високостручне кадрове у области физичког васпитања, спорта и рекреације), као и са другим основним и посебним задацима и циљевима Факултета.


СТАНДАРД 3. циљеви студијског програма
Циљеви студијског програма омогућавају постизање одговарајућих компетенција, академских вештина кроз одговарајуће методе које обезбеђују њихово стицање и укључују развој стваралачких способности и овладавање различитим практичним вештинама, које су неопходне за обављање професионалног рада, пре свега у физичком васпитању, рекреацији и кинезитерпији.

Циљеви су формулисани на следећи начин:

 • интегрисање знања о физичком васпитању, физичкој активности и здрављу.
 • формирање адекватне базе знања, као основе за упис на докторске студије у научној области физичко васпитање и спорт,
 • оспособљавање за анализу и коришћење резултата научних истраживања, као и за укључивање у пројекте у области физичког васпитања, рекреације, кинезитерапије и здравља,
 • оспособљавање за примену знања, способности и вештина у пракси физичког васпитања, физичког вежбања и кинезитерапије,
 • изградња основе за перманентно научно, професионално и стручно образовање,
 • омогућавање студентима да успешно овладају садржајима наставних предмета другог нивоа академских студија како би успешно израдили завршни (мастер) рад и стекли диплому мастер професора физичког васпитања и кинезитерапије.

СТАНДАРД 4. компетенције дипломираних студената
Савладавањем студијског програма Мастер академских студија, физичко васпитање, физичка активност и здравље студент стиче опште способности:

 • анализе и синтезе, као и предикцију различитих решења конкретних питања;
 • овладавања различитим начинима истраживања и процесима који су везани за истраживања;
 • критичког и самокритичког приступа проблему и примени знања у пракси;
 • изграђивање комуникационих способности и сарадње са локалним и ширим социјалним окружењем,
 • поштовање принципа професионалне етике.

Студент који савлада студијски програм Мастер академских студија, физичко васпитање, физичка активност и здравље, стиче предметно-специфичне способности:

 • познавања и разумевања физичког васпитања, физичке активности и здравља,
 • решавања конкретних проблема у области физичког васпитања, рекреације и кинезитерапије уз коришћење одговарајућих научних метода и поступака,
 • повезивања основних знања из различитих области и могућност њихове примене,
 • праћења и примене новина у области физичко васпитање, рекреација и кинезитерапија,
 • развоја конкретних вештина неопходних у стручном раду у области физичког васпитања, примени физичке активности ради здравља и у корективне сврхе,
 • коришћења информационо-комуникационих технологија за овладавање знањима у области физичко васпитање и спорт.

Завршетком студијског програма Мастер академских студија, физичко васпитање, физичка активност здравље, студент стиче компетенције мастера физичког васпитања и кинезитерапије за:

 • примену знања, умења, вештина, организацију и стручни рад:
 • у настави физичког васпитања у школским установама;
 • у конципирању, управљању и надзору фитнес програма за децу, одрасле, старе и специјалне популације људи;
 • у кинезитерапији посебних категорија људи и деце;
 • повезивање основних знања и коришћење резултата истраживања у развоју научних и стручних достигнућа,
 • решавање проблема кроз примену научних метода и поступака у физичком васпитању, рекреацији и корективном вежбању;
 • коришћење резултата научних истраживања и стечених научних информација.
 • наставак образовања на докторским студијама,

Услови за упис на студијски програм
На студијски програм Mастер академских студија може се уписати лице које је завршило основне академске студије и стекло 240 ЕСПБ бодова.