Као образовно-научна установа, на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу обавља се научно-истраживачки рад.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Одбор за акредитацију научно-истраживачких организација, донео је одлуку бр. 021-01-17/82, од 23.12.2013. године у Београду да се Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу, улица Чарнојевића 10а, као државни факултет у области друштвених наука – физички тренинг, моторичко учење и спорт АКРЕДИТУЈЕ за обављање научно-истраживачке делатности јер испуњава услове прописане у чл. 5. и 10. Правилника о вредновању научно-истраживачког рада и поступку акредитације научно-истраживачке организације (''Службени гласник РС'', бр. 90/06).

pdfОдлука о акредитацији за обављање научно-истраживачке делатности477.38 KB 

Факултет спорта и физичког фаспитања у Нишу обезбеђује услове и подстиче наставнике и сараднике да се активно баве научно-истраживачким радом и објављују резултате својих истраживања у часописима, зборницима радова и монографијама релевантним за научну област.

Носилац научно-истраживачког рада je Наставно-научно Већe Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу. Организациона јединица за научно-истраживачки рад на Факултету је Центар за мултидисциплинарна истраживања . Усвојени планови научно-истраживачког рада Факултета спорта и физичког васпитања усклађени су са циљевима Факултета и националним и европским циљевима и стандардима високог образовања. Комисија за обезбеђење, контролу и унапређење квалитета, Одбор за научно-истраживачки рад и међународну сарадњу систематски прати и оцењује обим и квалитет научно-истраживачког рада, односно квалитета наставног особља.

Факултет спорта и физичког васпитања, у оквиру акредитованих  Докторских акадeмских студија , има одговарајући кадар који релизује наставу и менторства.

Листа ментора на Докторским академским студијама

Наставници и сарадници Факултета спорта и физичког васпитања, публикују радове у референтним часописима који се налазе на SCI, SCIe, SSCI, SSCIe листама.

Листа публикованих радова на SCI листи

До данас на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу одбрањен је велики број магистарских радова и докторских дисертација.

Одбрањене магистарске тезе

Одбрањене докторске дисертације